WP 18

อุปกรณ์หัวเชื่อมอาร์กอน WP 18

  • หัวเชื่อม
  • คอลเล็ท Collet (สลิปใน)
  • คอลเล็ทบอดี้ Collet body (สลิปนอก)
  • อลูมินา (ถ้วยอาร์กอน) ถ้วยสีชมพู
  • แก็สเลนส์ Gaslens
  • อุปกรณ์อื่นๆTORCH BODY, WP 18, หัวเชื่อมอาร์กอน, อะไหล่เชื่อมอาร์กอน, หัวอาร์กอน, ถ้วยอาร์กอน, สลิปใน, คอลเล็ท, คอลเล็ทบ

Download File

CATALOG