ร่วมงานกับเรา

ใบสมัครงาน


แนบไฟล์ (gif, jpg, png)

คลิ๊ก…

ตำแหน่งที่สมัคร 1 **

ตำแหน่งที่สมัคร 2

เงินเดือนที่ต้องการ

วันที่สามารถเริ่มงาน **

ทราบข่าวการสมัครมาจาก


ประวัติส่วนตัว


ชื่อภาษาไทย **

นามสกุลภาษาไทย **

ชื่อเล่น **

ชื่อภาษาอังกฤษ **

นามสกุลภาษาอังกฤษ **

รหัสบัตรประชาชน **

วัน/เดือน/ปี เกิด **

อายุ **

ศาสนา **

สัญชาติ **

เชื้อชาติ **

น้ำหนัก **

ส่วนสูง **

โทรศัพท์ **

อีเมล์ **

สถานภาพทางทหาร **

สถานภาพสมรส **

ชื่อ-สกุลคู่สมรส

อาชีพ

โทรศัพท์

อายุ

จำนวนบุตร

ชาย

หญิง


ที่อยู่ปัจจุบัน **


ที่อยู่


ประวัติครอบครัว **


ประวัติครอบครัว
ความสัมพันธ์ ชื่อ-สกุล อายุ อาชีพ โทรศัพท์
บิดา
มารดา

จำนวนพี่น้องทั้งหมด

ท่านเป็นบุตรลำดับที่

ลำดับ ชื่อ-สกุล อายุ อาชีพ โทรศัพท์
1
2
3

ประวัติการศึกษา **


ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา ระยะเวลา ชื่อสถานศึกษา วุฒิ คณะ/สาขา เกรดเฉลี่ย
เริ่ม ถึง
มัธยมศึกษา
อาชีวศึกษา
ปริญญาตรี
อื่นๆ

ประวัติการฝึกอบรม


ประวัติการฝึกอบรม
หลักสูตร สถานที่จัด ระยะเวลา วัน/เดือน/ปี ที่อบรม

ความสามารถทางภาษา **


ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
ดี พอใช้ เล็กน้อย ดี พอใช้ เล็กน้อย ดี พอใช้ เล็กน้อย
ภาษาอังกฤษ :

ภาษาจีน :

ภาษาอื่นๆ :


ความสามรถพิเศษ **


ความสามรถพิเศษ
พิมพ์ดีดไทย(คำ/นาที) พิมพ์ดีดอังกฤษ(คำ/นาที)
คอมพิวเตอร์     

 MS Word    

 MS Excel    

 MS Powerpoint    

 Photoshop    

 Illustrator    

 Express    

 อื่นๆ

 
การขับขี่

 รถยนต์

 รถจักรยายนต์

พาหนะที่ใช้ในทำงาน
  

 ไม่มี    

 มี    

ยี่ห้อ/รุ่น

ทะเบียน

ความสนใจและงานอดิเรก

ประวัติการทำงาน - เรียงลำดับการทำงานเริ่มจากปัจจุบันไปอดีต


บริษ้ท

ประเภทธุรกิจ

โทรศัพท์

วันที่เริ่มงาน

ถึง

ตำแหน่งแรกเข้า

ตำแหน่งสุดท้าย

เงินเดือนแรกเข้า

เงินเดือนสุดท้าย

รายได้อื่นๆ

ลักษณะงานที่ทำ

เหตุผลที่ลาออก


บริษ้ท

ประเภทธุรกิจ

โทรศัพท์

วันที่เริ่มงาน

ถึง

ตำแหน่งแรกเข้า

ตำแหน่งสุดท้าย

เงินเดือนแรกเข้า

เงินเดือนสุดท้าย

รายได้อื่นๆ

ลักษณะงานที่ทำ

เหตุผลที่ลาออก


บริษ้ท

ประเภทธุรกิจ

โทรศัพท์

วันที่เริ่มงาน

ถึง

ตำแหน่งแรกเข้า

ตำแหน่งสุดท้าย

เงินเดือนแรกเข้า

เงินเดือนสุดท้าย

รายได้อื่นๆ

ลักษณะงานที่ทำ

เหตุผลที่ลาออก


ผลงาน/รางวัลที่เคยได้รับในอดีต


บุคคลที่สามารถอ้างอิงเกี่ยวกับตัวท่านที่ไม่ใช่ญาติ **


บุคคลที่สามารถอ้างอิงเกี่ยวกับตัวท่านที่ไม่ใช่ญาติ
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน โทรศัพท์

ข้อมูลทั่วไป **


ข้อมูลทั่วไป
  1. สุขภาพโดยทั่วไปของท่านในปัจจุบันเป็นอย่างไร?

 ดีมาก

 ดี

 พอใช้

 ไม่ดี

  2. ปัจจุบันท่านเป็นโรคประจำตัว หรือ เจ็บป่วยอยู่หรือไม่?

 ไม่เคย

 เคย โปรดระบุ

  3. ท่านเคยป่วยเป็นโรคร้ายแรงหรือได้รับบาดเจ็บรุนแรงหรือไม่?

 ไม่เคย

 เคย โปรดระบุ

  4. ท่านเคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเคยทำผิดทางอาญาหรือไม่?

 ไม่เคย

 เคย โปรดระบุ

  5. ท่านมีเพื่อนหรือญาติทำงานที่บริษัทนี้หรือไม่?

 ไม่เคย

 เคย โปรดระบุ

  6. ท่านเคยถูกให้ออกจากงานด้วยกรณีใดๆ หรือไม่?

 ไม่เคย

 เคย โปรดระบุ

  7. ปัจจุบันท่านมีหนี้สินและผ่อนชำระเป็นจำนวนเงินเท่าไร/เดือน?

ข้อมูลผู้ติดต่อฉุกเฉิน **


บุคคลที่ติดต่อได้กรณีเร่งด่วน

ความสัมพันธ์

โทรศัพท์เอกสารแนบ   (ppt, doc, docx, xls, xlsx, pdf, zip, rar, jpg, png, gif)


ไฟล์ 1

คลิ๊ก…

ไฟล์ 2

คลิ๊ก…

ไฟล์ 3

คลิ๊ก…