ลวดเชื่อมอาร์กอน สแตนเลส เกรด 308L 308LSi

ลวดเชื่อมอาร์กอน หรือลวดเติม เป็น ลวดเชื่อมเปลือย มีเฉพาะแกนโลหะ ไม่มีสารพอกหุ้ม เหมือนกับลวดเชื่อมซีโอทู  แต่จะมีความแตกต่างกันที่ลักษณะของหีบห่อ และกรรมวิธีการเชื่อม มีลักษณะเป็นเส้นตรงยาวประมาณ 1 เมตร 
ลวดเชื่อมอาร์กอนหรือเรียกกันทั่วไปว่า ลวดเชื่อม TIG  ที่เรียกอย่างนี้เพราะว่าเป็นการเชื่อมที่เริ่มต้นการอาร์คด้วยลวดเชื่อมทังสเตน โดยมีแก๊สอาร์กอน ปกคลุมแนวเชื่อม นิยมใช้กันในงานเชื่อมที่ต้องการเน้นความสวยงามของแนวเชื่อม  โชว์แนวเชื่อม 
ลวดเชื่อม TIG ต้องใช้ทักษะในการเชื่อมค่อนข้างสูง อีกทั้งกระบวนการเชื่อมด้วย เทคนิคการเชื่อมค่อนข้างสลับซับซ้อน การเชื่อม TIG นี้สามารถเชื่อมกับโลหะได้แทบทุกชนิดเช่น เหล็ก, สแตนเลส, อลูมิเนียม, ทองแดง, ทองเหลือง เป็นต้น
 
การเชื่อมโลหะชนิดต่างๆนั้นสามารถเลือกกระบวนการเชื่อมได้หลากหลายวิธี ดังนั้น ทางบริษัทจึงทำการแบ่งประเภทลวดเชื่อม แยกย่อยตามชนิดโลหะที่นำมาเชื่อมตามลำดับลวดเชื่อมอาร์กอน, Tig Rod, 308LSI, ลวดเติมอาร์กอนสแตนเลส, ลวดอาร์กอนสแตนเลส

ดาวน์โหลดไฟล์

CATALOG