PANASONIC 500 WIRE FEEDER

FEEDERหรือ ชุดป้อนลวด ใช้สำหรับ เครื่องที่ออกแบบมา ให้ตัวเครื่อง เชื่อม (POWER SOURCE) และ ชุดป้อนลวด แยกออกจากกัน เพื่อให้สามารถ ยกชุดป้อนลวดไป เชื่อมในที่สูงๆ ที่แคบๆ ได้ และสามารถ ต่อความยาวของชุดสาย จากตัวเครื่อง และชุดป้อนลวดได้ ไกล ถึง 50 เมตร (ขึ้นอยู่กับรุ่นและกำลังของเครื่อง) ทั้งนี้ หากต่อไกลมากๆ ก็จะส่งผลให้กระแสเชื่อม ตกลงได้ ชุดป้อนลวด, PANASONIC WIRE FEEDER, WIRE FEEDER PANASONIC 500A