ชุดปรับแรงดันแก๊สอิเล็กทรอนิกส์ EWR2

การเชื่อมงานแบบซีโอทู หรือแบบอาร์กอน จะมีการใช้อุปกรณ์ปรับแรงดันแก๊ส เพื่อควบคุมอัตราการไหลของแก๊สในการปกคลุมชิ้นงานขณะเชื่อม แต่การใช้อุปกรณ์ปรับแรงดันแก๊ส ทั่วไปมีอัตราการสิ้นเปลืองแก๊สอย่างมาก มาจากแรงดันที่ตกค้างอยู่ภายในสายแก๊ส ขณะที่ช่างหยุดเชื่อมหรือจากการตั้งระดับการไหลของแก๊สที่ไม่เหมาะสม จากการเชื่อมงาน สำหรับเกจ์ประหยัดแก๊สของเรา ได้มีการพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยลดแรงดันที่ตกค้างภายในสาย และสามารถควบคุมอัตราการไหลของแก๊สให้สัมพันธ์กับการเชื่อมสม่ำเสมอทำให้ช่วยลดอัตราการสิ้นเปลืองของแก๊ส ช่วงที่เริ่มต้นการเชื่อมอีกครั้ง อย่างมีประสิทธิผล ช่วยเพิ่มความเสถียรของการอาร์คขณะทำการเชื่อม ช่วยให้ท่านสามารถประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ที่ต้องคอยเปลี่ยนถังแก๊สบ่อยๆ เพียงแค่เปลี่ยนมาใช้ชุดเกจ์ประหยัดแก๊สของเรา เพียงแค่ชิ้นเดียว

 

  • เกจ์ประหยัดแก๊สแบบควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  • REGULATOR EWR2
  • เพื่อควบคุมอัตราการไหลของแก๊สในการปกคลุมชิ้นงานขณะเชื่อมงานซีโอทู หรืออาร์กอน
  • สามารถควบคุมอัตราการไหลของแก๊สให้สัมพันธ์กับการเชื่อมสม่ำเสมอ
  • หากมีการเชื่อมมาก - จ่ายแก๊สมาก หากเชื่อมน้อย - จ่ายแก๊สน้อย
  • ใช้ระบบการควบคุมแบบอิเล็กทรอนิกส์
  • หน้าจอแสดงผลแบบดิจิตอล

 

 

 
ชุดประหยัดแก๊ส, ชุดปรับแรงดันแก๊สอัตโนมัติ, เกจ์ประหยัดแก๊ส, ประหยัดแก๊ส, อุปกรณ์ประหยัดแก๊ส, Gas saving

ดาวน์โหลดไฟล์

CATALOG THAI